Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Arch’s Fashion, Handelend onder de naam Galakleding.info
gevestigd te Doetinchem

1). ALGEMEEN
a)
Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Arnhem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Arch’s Fashion vervallen.

b)
Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Arch’s Fashion schriftelijk is bevestigd.

c)
Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Doetinchem, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Arch’s Fashion aangegeven bankrekening te geschieden.

d)
Afspraken met en toezeggingen van personeel van Arch’s Fashion of door Arch’s Fashion ingeschakelde derden binden Arch’s Fashion niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

e)
De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Arch’s Fashion, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

f)
Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht.
Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

g)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Arch’s Fashion met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die van Arch’s Fashion, avond- of gelegenheidskleding, -schoenen  of accessoires van haar wenst te kopen of koopt dan wel wenst te huren of huurt, enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor vorenbedoelde activiteiten laat uitbrengen.

h)
Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Arch’s Fashion slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

i)
Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Arch’s Fashion schriftelijk of via Email namens de directie aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.

j)
Uitgaande E-mails van Arch’s Fashion waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Arch’s Fashion op geen enkele wijze.

2). OFFERTES
a)
Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Arch’s Fashion is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk  of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

b)
Alle door Arch’s Fashion opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W., maar exclusief verpakkings- en verzendkosten.

c)
Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren en uiterlijke kenmerken, voor zover deze de functionaliteiten niet beperken. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

d)
Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Arch’s Fashion gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Arch’s Fashion kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever in geval van consumentenkoop het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Arch’s Fashion te voldoen.

3). OPDRACHTEN
a)
Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Arch’s Fashion is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging.
Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Arch’s Fashion kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

b)
Voor alle via het internet gegeven opdrachten kan opdrachtgever binnen zeven dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien, vooropgesteld dat gedragen artikelen en artikelen waar de verkooplabels van zijn verwijderd, nimmer kunnen worden geretourneerd.

c)
De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Arch’s Fashion ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Arch’s Fashion zijn bevestigd.

d)
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te voldoen. Bij annulering van een reservering voor verhuur worden de reserveringskosten niet geretourneerd.

e)
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

f)
Wijzigingen en/of annuleringen van gedane reserveringen of gegeven opdrachten binden Arch’s Fashion eerst na schriftelijke acceptatie.

4). LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
a)
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

b)
Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Arch’s Fashion, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

c)
Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde zaken voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Arch’s Fashion het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

d)
Indien opdrachtgever de sub 3 van dit hoofdstuk bedoelde zaken niet binnen de gestelde termijn afneemt, komt alle schade, voor zover deze niet door de verzekeraar van Arch’s Fashion worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

e)
De door Arch’s Fashion te leveren goederen worden altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever verzonden.

f)
Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

g)
Alle leveringstijden worden door Arch’s Fashion steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

h)
Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Arch’s Fashion kennis geeft, onverminderd het recht van Arch’s Fashion om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren.
Opdrachtgever kan vorderen dat Arch’s Fashion omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

i)
Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Arch’s Fashion voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Arch’s Fashion het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Arch’s Fashion
verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

j)
Ten onrechte aan Arch’s Fashion geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoer en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5). VERHUUR
a)
Het reserveren voor verhuur kan alleen in persoon geschieden, waarbij tevens kan worden gepast.

b)
Bij reservering zijn reserveringskosten verschuldigd van € 20,- per artikel. De annuleringskosten worden verrekend met de verschuldigde huurkosten; bij annulering worden de reserveringskosten niet geretourneerd. De reserveringskosten dienen contant te worden voldaan en kunnen niet worden gepind.

c)
In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een huurovereenkomst door opdrachtgever minder dan 24 uur voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de huur blijft het volledig overeengekomen huurbedrag voor de volle periode van de huur verschuldigd; in geval van annulering langer dan 24 uur voor het aanvangstijdstip van de huur is 50% van het volledig overeengekomen huurbedrag voor de volle huurperiode verschuldigd, ook al is met de annulering genoegen genomen.

d)
Verhuurde artikelen kunnen de dag voorafgaand aan de huurperiode worden afgehaald na legitimatie en afgifte van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en na voldoening van de volledige huurprijs en een waarborgsom van € 50,- per artikel. De waarborgsom dienst contact te worden voldaan en kan niet worden gepind. De waarborgsommen wordt bij het terugbezorgen van de gehuurde artikelen aan opdrachtgever geretourneerd; kosten ten gevolge schade en/of gebreken aan, vermissing van verhuurde artikelen worden evenals reinigingskosten en kosten voor overschrijding van de verhuurperiode op de totale waarborgsommen in mindering gebracht, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om eventuele schaden en/of kosten die hoger zijn dan die waarborgsommen aan Arch’s Fashion te voldoen.

e)
Opdrachtgever zal de gehuurde goederen zorgvuldig behandelen en als een goed huisvader beheren

f)
Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen, vermakingen en/of herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te verrichten. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan het gehuurde te wassen of anderszins te reinigen. Eventuele vlekken zullen door Arch’s Fashion voor rekening van opdrachtgever worden verwijderd.

g)
Het verhuurde dient de eerste werkdag na afloop van de verhuurperiode te worden geretourneerd.

h)
Opdrachtgever is volledig aansprakelijk van alle schade en/of gebreken aan of vermissing van de verhuurde artikelen.

i)
Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien Arch’s Fashion daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

j)
Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Arch’s Fashion. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft Arch’s Fashion het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde weer in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.

k)
De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Arch’s Fashion niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6). OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
a)
Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Arch’s Fashion een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten, een en ander in voorkomende gevallen te vermeerderen met het gebruikelijke bewaarloon ter zake van in opdracht van opdrachtgever opgeslagen materialen, worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

b)
De met Arch’s Fashion overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

c)
Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor leveren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en kleding aan Arch’s Fashion door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Arch’s Fashion van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan
doen gelden.

d)
Ingeval van overmacht zal Arch’s Fashion daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Arch’s Fashion het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

7). KLACHTEN EN GARANTIE
a)
Arch’s Fashion is niet aansprakelijk voor druk, schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Arch’s Fashion als bindend.

b)
Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

c)
Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Arch’s Fashion worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

d)
Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

e)
Opdrachtgever zal alle door Arch’s Fashion voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Arch’s Fashion in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

f)
Indien Arch’s Fashion een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te her leveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Arch’s Fashion de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

g)
Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Arch’s Fashion niet; met name zal Arch’s Fashion in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

h)
Een klacht ten aanzien van bepaalde leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere leveranties niet op.

i)
Arch’s Fashion is gehouden deugdelijke producten te leveren en garandeert derhalve de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten; desondanks is Arch’s Fashion nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant of leverancier van de geleverde goederen aan Arch’s Fashion verstrekte garantie.

j)
De garantie vervalt indien de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden.

k)
Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

l)
Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8). AANSPRAKELIJKHEID
a)
Arch’s Fashion draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de
huurprijs of van de door Arch’s Fashion te verrichten leveringen, of een evenredig deel daarvan.

b)
Arch’s Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

c)
In geen geval aanvaardt Arch’s Fashion aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

d)
Opdrachtgever is gehouden Arch’s Fashion schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Arch’s Fashion instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

e)
Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.

f)
Bij verhuur is Arch’s Fashion nooit aansprakelijk voor schade ten gevolg van gebreken aan het gehuurde of gedeelten daarvan.

g)
Adviezen worden door Arch’s Fashion naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

9). EIGENDOMSVOORBEHOUD
a)
De eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Arch’s Fashion gesloten overeenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Arch’s Fashion
verrichte of te verrichten diensten;
eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

b)
Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Arch’s Fashion voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel
anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Arch’s Fashion zouden worden onttrokken.

c)
Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Arch’s Fashion de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Arch’s Fashion zal cederen. Opdrachtgever verleent Arch’s Fashion reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

d)
Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

e)
Arch’s Fashion is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Arch’s Fashion niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000, voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

10). BETALING
a)
Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Arch’s Fashion daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen.
Arch’s Fashion is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

b)
Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro, onverminderd het recht van Arch’s Fashion om voor speciale acties en korting aanbiedingen een kortere betalingstermijn te hanteren.

c)
Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

d)
Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Arch’s Fashion een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

e)
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Arch’s Fashion moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,.

f)
Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Arch’s Fashion het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Arch’s Fashion te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Arch’s Fashion aanleiding ziet zulks te verlangen.

11). GESCHILLEN
a)
Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

b)
Op alle overeenkomsten en transacties van Arch’s Fashion is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c)
Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.